QYẾT TOÁN CHI DỰ ÁN NĂM 2016

   SỞGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HN

 

Biểu số 3

TRƯỜNG PTCS NGUYN ĐÌNH CHIU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Loại 490  Khoản 492

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU-CHI NGUỒN DỰ ÁN NĂM 2016

       

   Đơn vị tính: Đồng

 

Số TT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

A

QUYẾT TOÁN THU DỰ ÁN

688.216.134

688.216.134

 

Thu dự án

688.216.134

688.216.134

1

 Thu viện trợ  SAMA

264.310.956

264.310.956

2

 Thu viện trợ  CBM

423.905.178

423.905.178

B

QUYẾT TOÁN CHI DỰ ÁN

706.384.779

706.384.779

 

 

 

Loại 490, Khoản 492

 

 

 

 

 

Chi thực hiện dự án

706.384.779

706.384.779

 

6050

 

Tiền công trả cho người lao động

258.400.000

258.400.000

 

 

6051

Tiền công trả cho người lao động thường xuyên theo hợp đồng

258.400.000

258.400.000

 

6250

 

Phúc lợi tập thể

80.000

80.000

 

 

6257

Tiền nước uống

80.000

80.000

 

6400

 

Các khoản thanh toán cá nhân

19.200.000

19.200.000

 

 

6449

Trợ cấp, phụ cấp khác

19.200.000

19.200.000

 

6550

 

Vật tư văn phòng

480.000

480.000

 

 

6551

Văn phòng phẩm

480.000

480.000

 

6650

 

Hội nghị

79.611.500

79.611.500

 

 

6651

In mua tài liệu

1.294.000

1.294.000

 

 

6652

Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên

3.600.000

3.600.000

 

 

6653

Tiền vé máy bay tàu xe

12.317.500

12.317.500

 

 

6654

Tiền thuê phòng ngủ

6.600.000

6.600.000

 

 

6655

Thuê hội trường, phương tiện vận chuyển

2.360.000

2.360.000

 

 

6658

Chi bù tiền ăn

25.560.000

25.560.000

 

 

6699

Chi phí khác

27.880.000

27.880.000

 

6700

 

Công tác phí

28.542.000

28.542.000

 

 

6701

Tiền vé máy bay tàu xe

7.462.000

7.462.000

 

 

6749

Phụ cấp công tác phí

21.080.000

21.080.000

 

7000

 

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành

276.709.279

276.709.279

 

 

7001

Chi mua hàng hoá, vật tư dùng cho chuyên môn của từng ngành

37.354.000

37.354.000

 

 

7003

Chi mua, in ấn, phô tô tài liệu chỉ dùng cho chuyên môn của ngành

41.251.500

41.251.500

 

 

7012

Chi thanh toán hợp đồng thực hiện nghiệp vụ chuyên môn

107.545.779

107.545.779

 

 

7049

Chi phí khác

90.558.000

90.558.000

 

7750

 

Chi khác

43.362.000

43.362.000

 

 

7756

Chi các khoản phí và lệ phí của các đơn vị dự toán

385.000

385.000

 

 

7758

Chi hỗ trợ khác

36.360.000

36.360.000

 

 

7799

Chi các khoản khác

6.617.000

57.018.200

 

 

 

 

Ngày 01 tháng 11 năm 2017

   

Kế toán

Thủ trưởng đơn vị

           
           
           
   

Lê Diễm Lệ

Phạm Thị Kim Nga

 

Quyết toán thu chi 2016

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu .
Địa chỉ: 21 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;

 Tel: 0243 9726 752                         Email: info@ptcsnguyendinhchieu.edu.vn

Design by: Vinastar LTD