THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI    

TRƯỜNG PTCS Nguyễn Đình Chiểu

Số:           /TB-PTCS NĐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày    tháng 10   năm 2017

THÔNG BÁO

Về các khoản thu năm học 2017-2018

 

 

      Căn cứ vào công văn hướng dẫn số 2244 /SGD& ĐT-KHTC của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 12/07/2017 về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi đầu năm học 2017-2018.

       Căn cứ Nghị Quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của HĐND Thành phố quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2017-2018;

       Căn cứ Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục chất lượng cao);

  Căn cứ vào công văn 421/ HD - BHH HBT ngày 17/08/2017 của BHXH Quận Hai Bà Trưng về việc hướng dẫn thực hiện BHYT HS SV năm học 2017-2018.     

       Trường  PTCS Nguyễn Đình Chiểu thông báo các khoản thu đầu năm học 2017-2018 như sau:

       I Học sinh khối tiểu học

       1. Học 2 buổi ngày, Chăm sóc bán trú, Trang thiết bị đồ dùng bán trú:

a. Chăm sóc bán trú:                 150.000đ/ học sinh/ tháng

b. Trang thiết bị đồ dùng bán trú: 50.000đ/ học sinh/ học kỳ

c. Học 2 buổi ngày:                             100.000đ/ học sinh/ tháng

Học sinh thuộc diện con gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn  năm 2017…trẻ em mồ côi nộp giấy xác nhận GVCN lập danh sách để BGH trường xét duyệt các khoản miễn, giảm theo đúng quy định.

       2.Khoản thu thỏa thuận:

a. Thu tiền nước uống học sinh

       Mức thu: 12.000 đồng/học sinh/tháng ; thời gian thu 9 tháng; thực hiện thu hàng tháng.

b. Sổ liên lạc điện tử:

Mức thu: 10.000đ/ học sinh/ tháng

c.Học liên kết Tiếng Anh  :

Mức thu

- Giáo viên nước ngoài có trợ giảng: 35.000đ/ tiết

- Giáo viên người việt dạy: 5.000đ/ tiết

Trong đó:

+ Khối lớp 1,2,3 học 1tuần 8 tiết gồm 4 tiết GV nước ngoài dạy có trợ giảng và 04 tiết giáo viên người việt dạy

+ Khối lớp 4,5 học 1 tuần 4 tiết giáo viên nước ngoài dạy có trợ giảng.

Học sinh tham gia học  tiếng Anh tăng cường phải có đơn xin học của PHHS

        3. Thu hộ chi hộ

a. Thu bảo hiểm thân thể:

Mức thu: 100.000đ/ học sinh/ năm. Công ty Bảo hiểm PVI Đông Đô

b. Thu tiền ăn

 Tiền ăn: Mức thu  28.000đ/ học sinh/ 1 bữa chính+ 1 bữa phụ.

c. Thu bảo hiểm y tế học sinh:

Các trường hợp HS đã có thẻ BHYT như con công an, bộ đội…nộp bản pho to cho GVCN.

Mức thu:

 Khối 1: Mức thu BHYT theo Giấy khai sinh. (Thời gian thu hoàn thành trước ngày 13/9/2017). Cụ thể như sau:

- Sinh từ 01/01/2011 đến 01/10/2011: 614.250 đ

(Thời hạn thẻ 15 tháng từ 01/10/2017 đến 31/12/2018)

- Sinh từ 02/10/2011 đến 01/11/2011: 573.300 đ

(Thời hạn thẻ 14 tháng  từ 01/11/2017 đến 31/12/2018)

- Sinh từ 02/11/2011 đến 01/12/2011: 532.350 đ

(Thời hạn thẻ 13 tháng từ 01/12/2017 đến 31/12/2018)

- Sinh từ 02/12/2011 đến 31/12/2011: 491.400 đ

(Thời hạn thẻ 12 tháng từ 01/01/2018 đến 31/12/2018)

 Khối 2-5: : Thu  491.400 đ/ học sinh/năm. Thời gian thu hoàn thành trước 01/11/2017

(Thời hạn thẻ: 12 tháng từ 01/01/2018- 31/12/2018) .

       II Học sinh khối THCS

       1.     Khoản thu học phí 

       Mức thu: 110.000 đồng/học sinh/tháng ; thời gian thu 9 tháng ; thực hiện thu theo học kỳ ;

Học sinh thuộc diện con gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo năm, gia đình có hoàn cảnh khó khăn  năm 2017…trẻ em mồ côi nộp giấy xác nhận GVCN lập danh sách để BGH trường xét duyệt các khoản miễn, giảm theo đúng quy định.

        2.   Khoản thu thỏa thuận:

           a. Thu chăm sóc bán trú, trang thiết bị phục vụ bán trú:  Đối với những học sinh khối THCS có nguyện vọng ăn bán trú và nghỉ trưa tại trường.

  Mức thu:

- Chăm sóc bán trú: 150.000đ/ học sinh/ tháng

- Trang thiết bị phục vụ bán trú: 50.000đ/ học sinh/ học kỳ

b. Sổ liên lạc điện tử:

Mức thu: 30.000đ/ học sinh/ tháng

c. Nước uống TK

Mức thu: 12.000đ/ học sinh/ tháng

d. Dạy thêm học thêm:

Thu theo quyết định  22/2013/QĐ- UBND ngày 26/05/2013. Mức thu căn cứ vào sĩ số học sinh:

- Từ 1 học sinh đến 9 học sinh: 26.000đ/ tiết

- Từ 10 học sinh đến 19 học sinh: 13.000đ/ tiết

- Từ 20 học sinh đến 29 học sinh: 9.000đ/ tiết

- Từ 30 học sinh đến 39 học sinh: 7.000đ/ tiết

- Từ 40 học sinh trở lên : 6.000đ/ tiết

Học sinh tham gia học thêm phải có đơn xin học của PHHS.

e. Học tiếng Nhật  :

Dự kiến thu: 200.000đ/ tháng /học sinh

Học sinh tham gia học tiếng Nhật phải có đơn xin học của PHHS.

       3. Thu hộ chi hộ

a. Thu tiền ăn

Mức thu: 30.000đ/ học sinh/1 bữa chính + 1 bữa phụ

b. Thu BHTT

Mức thu: 100.000đ/ học sinh/ năm.

Đơn vị cung cấp: Công ty Bảo hiểm PVI Đông Đô

c. Bảo hiểm y tế học sinh: Thời gian thu hoàn thành trước 01/11/2017

Mức thu: 491.400đ/ học sinh/ năm . Thời hạn thẻ từ  01/01/2018 đến 31/12/2018

Trường hợp HS có thẻ bảo hiểm y tế yêu cầu photo thẻ nộp cho GVCN

       III. Học sinh khiếm thị.

1.Trừ các khoản thu được miễn  như sau:

HSKT khối tiểu học miễn tiền học 2 buổi ngày: 100.000đ/ tháng/ học sinh

HSKT khối tiểu học và THCS miễn tiền nước uống: 12.000đ/ tháng

2.Tiền chăm sóc HSKT nội trú, ngoại trú thu như sau:

- Học sinh khiếm thị nội trú: 100.000đ/ học sinh/ tháng.

- Học sinh khiếm thị ngoại trú: 50.000đ/ học sinh/ tháng.

3. Tiền ăn của HSKT thu:

 HSKT ăn trên lớp thu như quy định cho từng khối.

HKST ăn tại khu nội trú thu như sau:

- Ăn bữa chính: 40.000đ/ 2 bữa chính/ học sinh.

- Ăn bữa sáng: 12.000đ / 1 bữa sáng  / học sinh.

IV.Quỹ Phụ huynh học sinh :

Thu theo thông tư 55/2011- BGD& ĐT ngày 20/11/2011

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Trang thông tin điện tử trường;

- Lưu: VT, KT.

 

 

PHẠM THỊ KIM NGA

 

Các khoản thu đầu năm học 2017-2018

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu .
Địa chỉ: 21 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;

 Tel: 0243 9726 752                         Email: info@ptcsnguyendinhchieu.edu.vn

Design by: Vinastar LTD