THAY ĐỔI MỨC THU TIỀN ĂN CỦA HSKT NĂM 2016-2017

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI    

TRƯỜNG PTCS Nguyễn Đình Chiểu

Số:           /TB-PTCS NĐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05   tháng 11   năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi mức thu tiền ăn của HSKT năm học 2017-208

 

 

       Căn cứ vào công văn hướng dẫn số 2244 /SGD& ĐT-KHTC của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 12/07/2017 về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi đầu năm học 2017-2018.

       Căn cứ vào biên bản họp phụ huynh học sinh khối khiếm thị ngày 04/11/2017.

       Trường  PTCS Nguyễn Đình Chiểu thông báo thay đổi mức thu tiền ăn (thu hộ- chi hộ) đối với học sinh khiếm năm học 2017-2018 tính từ tháng 11/2017 như sau:

       Đối với HSKT khối tiểu học:

- Ăn bữa chính: 46.000đ/  2 bữa chính/ học sinh.

- Ăn bữa sáng: 12.000đ / 1 bữa sáng  / học sinh.

       Đối với HSKT khối THCS:

- Ăn bữa chính: 50.000đ/  2 bữa chính/ học sinh.

- Ăn bữa sáng: 12.000đ / 1 bữa sáng  / học sinh.

Vậy nhà trường xin thông báo tới toàn thể phụ huynh  có con là học sinh khiếm thị đang theo học tại trường năm học 2017-2018 được biết.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Trang thông tin điện tử trường;

- Lưu: VT, KT.

 

 

PHẠM THỊ KIM NGA

Thay đôi mức thu tiền ăn của học sinh khiếm thị

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu .
Địa chỉ: 21 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;

 Tel: 0243 9726 752                         Email: info@ptcsnguyendinhchieu.edu.vn

Design by: Vinastar LTD